ja_mageia

Pasica
Domov Pravo Zakonodaja - aktualna
Zakonodaja - aktualna
Print

O D L O K  O STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE (OdSPRS) - 2004

V 2.3. točki 5. odstavka OdSPRS, Ur.l. RS, št. 76/2004. Pri razvoju energetskih sistemov se upošteva načela varstva bivalnega in drugega okolja in izboljševanja kakovosti prostora. Razvoj energetskih sistemov mora temeljiti na varčni in smotrni rabi prostora ob ohranjanju in razvoju prostorskih potencialov za druge rabe prostora.

Prostorski razvoj energetske infrastrukture se zagotavlja v skupnih infrastrukturnih koridorjih, pri čemer se teži k zmanjševanju njihovega števila.") in točke 2.3.3.2 v 1. in 4. odstavku, ki govori o prenosu in distribuciji električne energije.

(1) Pri prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju se poleg obnove in sanacije dogradi omrežje, zgradi in okrepi interkonekcijske povezave s sosednjimi državami, predvsem z Madžarsko in Italijo ter izvede prehod z 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo.

Z uvajanjem novih tehnologij na področju prenosa in distribucije električne energije se maksimalno izkoristi obstoječe trase in infrastrukturne koridorje, nove pa načrtuje tam, kjer ni drugih možnih rešitev.

(4) Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in druge infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne dediščine se daje prednost kabelski izvedbi.

Več v originalnem dokumentu!

 
Print

Nekaj povezav do aktualnih predpisov s področja okolja in prostora!

Okolje:

Zakon o varstvu okolja

(Uradni list RS, št. 41/04)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1A)

(Uradni list RS, št. 20/06)

Zakon o varstvu okolja - uradno prečiščeno besedilo (ZVO-1-UPB1)

(Uradni list RS, št. 39/06)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B)
(Uradni list RS, št.70/08)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1C)
(Uradni list RS, št. 108/09)

Zakon o varstvu okolja  - neuradno prečiščeno besedilo (ZVO-1-NPB4)
(Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, 13.1.2010)

 

Podzakonski predpis o Elektromagnetna sevanju 

Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju

(Uradni list RS, št. 70/96)

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje

(Uradni list RS, št. 70/96)

Prostor:

 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor - ZUPUDPP

(Uradni list RS št. 80/10)


 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook