ja_mageia

Pasica
Domov Pravo Okoljsko pravo
Okoljsko pravo
Print

Ureditev okoljskega prava v Sloveniji ima izhodišče v Ustavi RS in številnih mednarodnih pogodbah (Aarhuška konvencija, Kjotski sporazum, ipd.), temeljni predpisi pa so predvsem Zakon o varstvu okolja (ZVO), s področnimi zakoni (Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih, Zakonom o ohranjanju narave, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o graditvi objektov, Zakonom o rudarstvu, Zakonom o zaščiti živali, ipd.) in številnimi podzakonskimi akti.


 
Print

Aarhuška konvencija  - na kratko

Konvencija o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu do varstva pravic v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija, ki jo je Slovenija podpisala skupaj s petintridesetimi državami in Evropsko skupnostjo 15. junija 1998 na četrti ministrski konferenci Okolje za Evropo v Aarhusu na Danskem, je prvi pravno obvezujoči mednarodni dokument, ki je v celoti namenjen spodbujanju razvoja participacijske demokracije.

Osredotoča se na sodelovanje nevladnih organizacij in drugih pripadnikov civilne družbe pri sprejemanju odločitev, pomembnih za ohranjanje zdravega življenjskega okolja. Uveljavlja načelo doseganja družbenega konsenza za odločitve, ki vplivajo na okolje, saj izkušnje držav z dolgo demokratično tradicijo potrjujejo, da se tako sprejete odločitve uresničujejo hitreje in bolj učinkovito.

Pravica bodočih generacij do zdravega življenjskega okolja je z Aarhuško konvencijo prvič dobila status pravno obvezujoče norme. Pobudo za sprejetje konvencije so v procesu Okolje za Evropo dali predstavniki nevladnih organizacij. Delegacija mednarodne koalicije nevladnih organizacij je neposredno sodelovala pri oblikovanju besedila konvencije, na ministrski konferenci v Aarhusu leta 1998 pa je pripravila del uradne konference. Nevladnim organizacijam je bil prvič v zgodovini praktično priznan partnerski položaj pri oblikovanju in sprejemanju mednarodne pogodbe.

Konvencija javnosti jamči pravico do:

  • dostopa do okoljskih informacij
  • sodelovanja pri sprejemanju okoljskih predpisov
  • sodnega varstva v okoljskih zadevah

Države podpisnice so v preambuli konvencije zapisale nekaj zelo močnih zavez:

  • priznavajo, da je varstvo okolja bistveno za blaginjo ljudi in za uresničevanje temeljnih človekovih pravic, skupaj s samo pravico do življenja;
  • priznavajo tudi, da ima vsaka oseba pravico in dolžnost, da varuje in izboljšuje okolje za sedanje in prihodnje generacije;
  • priznavajo nadalje pomen vloge, ki jo imajo lahko posamezniki in nevladne organizacije pri varstvu okolja;
  • imajo s tem namen povečati odgovornost in preglednost odločanja in okrepiti podporo javnosti pri okoljskem odločanju;
  • se zavzemajo, da bi bili javnosti, vključno z organizacijami, dostopni učinkoviti pravosodni mehanizmi za varstvo njihovih legitimnih interesov in za izvajanje zakonov.

Kaj več se najde v publikaciji: Aarhuška konvencija v Sloveniji , ki jo je izdal REGIONALNI CENTER ZA OKOLJE
za srednjo in vzhodno Evropo. Ali v originalni angleški različici THE AARHUS CONVETION!


 
Print

 DIREKTIVE  SVETA EVROPSKE SKUPNOSTI

o vplivih projektov na okolje

Direktiva Sveta z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (85/337/EGS)

in njeno prvo spremembo:

Direktiva Sveta 97/11/ES z dne 3. marca 1997 o spremembi Direktive 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

ter drugo spremembo:

Direktiva 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč

 
Print

PravoZaNaravo

Narava v Sloveniji je ogrožena, kot še ni bila nikoli. Enega za drugim izgubljamo najdragocenejše kotičke ohranjene narave. Zaskrbljujoče stanje zahteva, da strnemo moči.

Dobra novica je, da imamo v Sloveniji veliko dobrih naravovarstvenih predpisov, slaba pa, da so ti brez veliko znanja in brez veliko dobrega dela naravovarstvenikov mrtva črka na papirju.

Več o tem na spletni strani Pravo za naravo!

 


Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook