ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Kronologija - dokumenti Dopis iz MOPa 23.09.2009
Dopis iz MOPa 23.09.2009 Print

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

 

Številka: 35009-1/2005-TG

Datum: 23. 9. 2009

 

Civilna iniciativa Kozjak

Ivo Tratnik, predsednik

Srednje 11d

2345 Bresternica

 

Civilna iniciativa Dragučova

Bojan Protner, predsednik,

Dragučova 65,

2231 Pernica

 

 

Zadeva: Državni prostorski načrt za ČHE na Dravi in daljnovodno povezavo do RTP Maribor- Dopis CI Kozjak in Dragučova z dne 09.09. 2009, naslovljen na Vlado RS

 

 

Dne 22. septembra 2009 nam je Vlada RS z dopisom št.: 360-3/2009/2, z dne 21.9. 2009, v pristojno reševanje odstopila dopis Civilne iniciative Kozjak in Dragučova, z dne 09. 09. 2009.

V dopisu Ministrstvu za okolje in prostor očitate, da postopek vodi netransparentno in da ne odgovarja na vaše dopise. Ponovno izražate zaskrbljenost glede poteka postopka priprave državnega prostorskega načrta za ČHE na Dravi in daljnovodno povezavo do RTP Maribor (v nadaljnjem besedilu: DPN) in obenem ponovno podajate predloge za drugačno rešitev priključitve elektrarne v omrežje, ki ste jih podali že v okviru javne razgrnitve in javnih razprav dopolnjenega osnutka DPN.

 

S tem v zvezi pojasnjujemo:

Postopek priprave DPN se je pričel skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1), od aprila 2007 pa poteka skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Veljavna zakonodaja predpisuje tudi način sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in vključitev širše javnosti v postopek v fazi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka. Poleg tega pa je bila javnost v postopek vključena tudi na druge, neformalne načine.

Za konkretni DPN je bila tako že v februarju 2006 organizirana prostorska konferenca, na kateri so bili prisotni tudi predstavniki občin na območju DPN; program priprave je bil javno objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/2006. V smernicah, ki so jih maja 2006 podale občine, so bile priložene tudi usmeritve četrtnih skupnosti. Maja 2007 so bili strokovnim službam občin predstavljeni rezultati primerjalne študije in okoljskega poročila, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka DPN pa je bila v maju in juniju 2008.

Od javne razgrnite dalje,, ko so se oblikovale civilne iniciative, ki spremljajo postopek priprave DPN, vas obveščamo o vseh bistvenih dogodkih v zvezi z nadaljevanjem postopka. V septembru 2008 in januarju 2009 smo vas povabili na sestanek, na katerem smo vas seznanili, da so v izdelavi dodatne strokovne podlage s področja možnosti priključitve elektrarne v omrežje in prometnih ureditev v času gradnje, ki bodo omogočile pripravo odgovorov in stališč do predlogov, podanih v okviru javne razgrnitve. Opravljene recenzije so podale vrsto pripomb in zahteve po dopolnitvah ter izdelavo skupnega zaključka vseh študij, zaradi česar gradivo, ki bo osnova za pripravo stališč do pripomb, žal še ni dokončano; o tem smo vas prav tako obvestili.

Razumemo zaskrbljenost lokalnega prebivalstva glede vplivov načrtovanih ureditev državnega pomena na okolje, zato v vseh postopkih priprave le-teh skrbimo, da predlagane rešitve izpolnjujejo najmanj vse veljavne predpise in standarde s področja varovanja okolja. Postopek priprave DPN za ČHE na Dravi spremlja tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje, zaradi narave investicije pa sodi tudi med objekte za katere je potrebno pred pridobitvijo okolje varstvenega soglasja izvesti presojo vplivov na okolje, kar zagotavlja, da izgradnja objekta, ki ne bi izpolnjeval zakonsko določenih okoljskih standardov, ne bo mogoča.

  

Lep pozdrav!

 

 

                                                                                                                                                                    Dr. Mitja PAVLIHA

                                                                                                                                                            V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA

                                                                                                                                                              DIREKTORATA ZA PROSTOR

 

 V vednost, elektronsko:

–        Vlada RS

–        Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo

–        HSE Invest d.o.o.

–        Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook