ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Kronologija - dokumenti Dopis za dr. Miha Pavliha MOP 06.11.2009
Dopis za dr. Miha Pavliha MOP 06.11.2009 Print

Civilna iniciativa KOZJAK                                                                                      

Ivo Tratnik, predsednik

Srednje 11 d

2354 Bresternica

 

Civilna iniciativa DRAGUČOVA

Bojan Protner, predsednik

Dragučova 65

2231 Pernica

 

Civilna iniciativa POČEHOVA

Ivan Anderlič

Počehovska ul. 19

2000 Maribor

 

Datum: 06.11.2009

  

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

www.mop.gov.si

e: E-mail naslov je zavarovan pred neželeno pošto. Če ga hočete videti morate imeti omogočen JavaScript.

Dr. Mitja Pavliha

v.d. generalnega direktorja

direktorata za prostor

  

Zadeva: Odgovor na Vaš dopis z dne 23.9.2009

 

 Zveza:   Državni prostorski načrt za ČHE na Dravi in daljnovodno povezavo do RTP Maribor – Dopis

CI Kozjak in Dragučova z dne 09.09. 2009, naslovljen na Vlado RS, Številka: 35009-1/2005-

TG, z dne: 23. 9. 2009

  

Spoštovani g. dr. Pavliha!

 

V vašem dopisu, ki ste nam ga poslali 23. septembra 2009, št.: 35009-1/2005-TG, nam pojasnjujete, kar nam je od vsega začetka jasno. Hkrati z Vašim pojasnilom ponavljate isto napako, ki so jo počeli Vaši predhodniki in sicer, pozabljate na svojo dolžnost, da kot državni uradnik tako visokega ranga, kakor je Vaš, vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za okolje in prostor, ne ve, da je dolžan upoštevati pravila, ki jih nalaga vsem uradnikom Zakon o upravnem postopku in ki jih nalagajo uradnikom Vašega ranga in Vam podrejenim sprejete zaveze, h katerim se je zavezala Republika Slovenija kot članica Evropske Unije.

 Lepo po vrsti:

 Navajate, da poteka vse skladno z Zakonom o urejanju prostora, v katerem je med drugim navedeno tudi to, da (1. in 2. točka 3. člena) se "1. zagotavlja vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije;" in "2. omogoča kakovostne življenjske razmere v mestih in na podeželju, zagotavlja kvaliteten in human razvoj mest in drugih naselij ter zagotavlja njihovo oskrbo;", sicer pa kot uradnik resorja, ki skrbi za prostor ta zakon tako ali tako poznate, tako da Vas na navedbe v 4. členu in ostalih tega Zakona ne bomo opozarjali.

 Naslednja norma, ki jo navajate, ne pravi in ne nalaga Vam kot uradniku nič drugega, kakor prejšnji citirani zakon in sicer, da ((2) točka 3. člena) prostor in prostorske ureditve načrtujete tako, da se omogoča: "1. trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, 2. kakovostne bivalne razmere, 3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, 4. prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, itd".

 Kot uradnik ste dolžni upoštevati Zakon o upravnem postopku. ZUP-UPB2 namreč v 1. točki 7. člena organ odločanja zavezuje k temu, da pri postopanju omogočijo strankam, da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice.

 Republika Slovenija je podpisnica Aarhuške konvencije, ki ureja tri sklope demokratičnih pravic civilne družbe na področju varstva okolja in sicer:

 a)      prost dostop do informacij o okolju,

b)      možnost sodelovanja pri odločanju, ki vpliva na okolje,

c)      prost dostop do pravnih sredstev za varstvo pravic do obveščenosti in sodelovanja pri odločanju o okolju ter za uveljavljanje širše okoljske zakonodaje.

 

Skladno s to Konvencijo, njeno 17. točko 6. člena bi bili pripravljavci dolžni od samega začetka načrtovanja vključiti javnost na začetku postopka okoljskega odločanja ustrezno, pravočasno in učinkovito z javno objavo ali vsakogar, če je to primerno.

 

Menimo, da je dovolj navajanja.

Sicer pravite, da so in ste obveščali, vendar se sprašujemo, ali se niste niti enkrat vprašali, kako to, da so takoj po predstavitvi projekta nastale civilne iniciative, ali ni to tudi dokaz, da postopki, ki bi jih bili dolžni voditi uradi in uradniki Vašega ranga, niso bili pravilno vodeni. Ali ni prav dopis, na katerega odgovarjate, tudi dokaz, da v času Vašega vedejevstva nekaj ne poteka skladno s sprejetimi pravili. Zanimivo je, da smo si člani civilne iniciative določene dokumente, v času, ko urad vodite Vi, lahko ogledali le v prostorih Vašega ministrstva, ali ni to tudi nekaj narobe z obveščanjem javnosti, da ne govorimo o tem, da se vse skupaj zavlačuje, čeprav so v pravilih, h katerim bi morali biti prav Vi prvi zavezani, določeni roki. Stran, ki predlaga poseg v okolje in ta poseg dokazano z raziskavami, ki jih objavljajo primerljive znanstvenoraziskovalne ustanove v Evropi, ne zagotavlja kvalitetnega in humanega razvoja (primerjajte podatke s spletne strani www.umwelt-schweiz.ch/elektrosmog), govori o nacionalnem interesu, vendar vse kaže, da gre za ekonomski in ne nacionalni interes.

 

Prav tako bi Vas opozorili na pravico, ki nam gre iz Ustave, po življenju v zdravem okolju in možnost, ki izhaja iz 314. člena Kazenskega zakonika, da nekomu, ki vnaša ali tudi dopusti z uradnimi dejanji, da se vnaša v okolje nekaj, kar ne zagotavlja kvalitetnega in humanega razvoja za generacije. Menimo, da se z načrtovanjem daljnovoda prav to dogaja.

 

Da ne bo pomote, nismo proti nacionalnemu interesu energetske oskrbe, smo pa proti ekonomskemu interesu posameznikov, ki želijo nacionalni interes izkoristiti zase.

 

Predlagamo, da organizirate sestanek s Civilno iniciativo in nas obvestite o postopkih ter slišite tudi mnenje druge strani – altera pars auditur.

  

S spoštovanjem!

  

 

Predsednik CI Kozjak

Predsednik CI Dragučova

Predsednik CI Počehova

 tratnik_podpis

 protner_podpis

 za_anderlic_podpis

 

 V vednost, elektronsko:

  • Vlada RS
  • Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
  • HSE Invest d.o.o.
  • Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook