ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Kronologija - dokumenti Dopis svetnikom MOM 30.09.2009
Dopis svetnikom MOM 30.09.2009 Print

Civilna iniciativa KOZJAK                                                                                      

Ivo Tratnik, predsednik

Srednje 11 d

2354 Bresternica

 

Civilna iniciativa DRAGUČOVA

Bojan Protner, predsednik

Dragučova 65

2231 Pernica

 

Civilna iniciativa POČEHOVA

Ivan Anderlič

Počehovska ul. 19

2000 Maribor

 

 

Maribor, 30. September 2009

 

 

Spoštovane svetnice in spoštovani svetniki Mestne občine Maribor!

 

Civilna iniciativa Kozjak – Dragučova se obrača na vas, da kot izbrane osebe s svojo avtoriteto in vplivom pomagate zaustaviti nameravan poseg v neokrnjeno naravno okolje, ki bi pomenilo uničenje enega najlepših hribovitih predelov na Štajerskem.

 

Okolje, v katerem živimo, ni prazen prostor. Je sinergija narave in človeka.

Skrb za ohranjanje naravnega in zdravega okolja je naša in vaša družbena odgovornost.

 

 V mesecu maju 2008 smo bili v zadnji fazi sprejemanja dopolnjenega državnega prostorskega načrta seznanjeni z zahtevo investitorja DEM, da preko Kozjaka in dela Slovenskih Goric zgradi 2x400 kV daljnovod ČHE Kozjak – RTP Maribor. Takrat smo z združenimi močmi argumentirano povedali vsem pristojnim, da trase 2x400 kV daljnovoda v našem okolju ne bomo sprejeli in naj investitor gradnje poišče drugačno, za okolje manj obremenjujočo in sprejemljivejšo tehnično rešitev - s kabliranjem daljnovoda po južni trasi. Po javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka DPN ČHE Kozjak je bilo podanih toliko pripomb, da investitor DEM, skupaj z MOP, zaradi strokovne zahtevnosti podanih pripomb, v zakonitem roku ni bil sposoben zavzeti stališč v zvezi s podanim pripombami. Ta stališča nam, kot prizadeti javnosti, do danes niso bila posredovana, čeprav je zakonsko določen rok zamujen že za več kot 15 mesecev.

Na osnovi podanih pripomb in zahtev CI, strokovne javnosti – urbanistični svet za Maribor, posamezni strokovnjaki, laična javnost (peticijo je podpisalo preko 9000 ljudi), mestne četrti, bivše vodstvo MOM, trenutni mestni svet MOM, strokovne službe MOM in mestni arhitekt - so se izrekli, da je edina sprejemljiva možna varianta kabliranja. Utemeljenih z zahtevami in smernicami MOM, sklepi z dne  4.5.2006 in 23.6.2008 (kabliranje daljnovoda po južni trasi ali v strugi reke Drave) in sklepi Občinskega sveta Občine Pesnica, podanimi v postopku sprejemanja DPN ČHE Kozjak, je MOP od investitorja DEM zahtevalo izdelavo strokovnih podlag o možnostih kabliranja na južni trasi v primerjavi s severno traso in študijo o vplivih na okolje za kabelsko izvedbo povezave. Študije variant, ki se jih je investitor zavezal izdelati (sestanek na MOPu dne 17.09.08 - dopis. št. 35009-1/2005), še do danes niso bile predstavljene, kaj šele izdelane, izdelana je bila le študija kabliranja po severni trasi, ki pa je bila s strani CI kakor tudi investitorja že takoj ob predlogu zavrnjena, saj je nesmiselna, neekonomična in strokovno ne vzdrži. Vendar si je nekdo kljub temu dovolil trošiti davkoplačevalski denar za izdelavo nesmiselne študije, katere glavni namen je bil zavajanje. Organi RS in investitor nas z zavlačevanjem postopkov taktično utrujajo z namenom, da naša odločenost, ubraniti dragoceno in izjemno bogato okolje pred brezobzirnimi in uničujočimi posegi investitorja DEM, upade. Po našem mnenju so vsi postopki sprejemanja DPN potekali nezakonito in v nasprotju z določili Ustave RS, Aarhuške konvencije, temeljne listine ZN o človekovih pravicah ter cilji prostorskega načrtovanja, navedenimi v 3. členu Zakona RS o prostorskem načrtovanju.

V vmesnem času je Ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo soglasje k Strategiji razvoja elektroenergetskega sistema  Republike Slovenije - načrt razvoja prenosnega omrežja v RS. Po pregledu vsebine »Načrta razvoja prenosnega omrežja v RS za obdobje 2009 – 2018« smo ugotovili, da je v načrt  vnesena tudi  400 kV daljnovodna povezava  ČHE Kozjak – Hrenca.

Kot je razvidno, pristojni  organi RS v sklopu MOP in MG, v  popolni slogi z investitorjem  DEM,  trmasto peljejo postopek sprejemanja DPN ČHE Kozjak z daljnovodno povezavo čez Kozjak, Srednje, Bresternico, Kamnico, Počehovo, Pekel, Dragučovo, Vodole do Hrence (daljnovod Maribor- Kainachtal), po isti poti, kot so jo začeli. Soočeni smo s popolno ignoranco in žaljivim odnosom MOP do CI Kozjak in Dragučova, do prizadetih ljudi na Kozjaku in v Slovenskih Goricah in več kot 9.000 podpisniki peticije proti gradnji daljnovoda. Njihova igra je šla celo tako daleč, da so nas s podpisom do tuje recenzije, edine izdelane študije kabliranja po severni trasi, hoteli namerno zavesti. To jim ni uspelo!

Na zadnji dopis CI, poslan dne  6.6.2009, v katerem smo zahtevali vpogled v pripravljene študije kabliranja, še do danes nismo prejeli odgovora niti vljudnostnega dopisa, s katerim bi nas MOP obvestil, da so dopis prejeli. 

Ob razgrnitvi osnutka DPN ČHE Kozjak smo takrat združenih moči, z odločnostjo in argumenti uspeli preprečiti sprejem DPN ČHE Kozjak. Zato vas kot svetnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MOM) prosimo, da na Mestnem svetu odprete razpravo v zvezi z upoštevanjem zahtev in smernic Mestne občine Maribor, podanih v postopku sprejemanja DPN ČHE na Dravi ter o posledicah neupoštevanja teh zahtev s strani investitorja. To neupoštevanje samo po sebi pomeni zanikanje temeljnih načel prostorskega načrtovanja, zapisanih v tretjem členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Posledice takšnega ravnanja se bodo odrazile kot izničenje pogojev za trajnostni razvoj Kozjaka in dela Slovenskih Goric v samem jedru mariborske vinske ceste ter bo povzročilo trajno in veliko degradacijo najbolj zelenega dela mariborskega primestja ter uničenje ene najlepših mariborskih vedut.

Za podrobnejše informacije o dogajanju se lahko obrnete na predsednika CI Kozjak Iva Tratnika (tel. 041-349-650). Za vaše prizadevanje se vam vnaprej zahvaljujemo.

 

 

KOT MARIBORČANOM NAM NE SME BITI VSEENO ZA MARIBOR IN NJEGOVO OKOLICO!

 

                              

Predsednik CI Kozjak

Predsednik CI Dragučova

Predsednik CI Počehova

 

 

 

 

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook