ja_mageia

Pasica
Domov Pravo
Pravo Print

Pravo je mnoštvo pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v določeni družbi.

Pravila so dolžni spoštovati vsi, ki so na območju njihove veljave, tj. teritoriju države. Smatra se, da naslovljenci pravna pravila poznajo (nepoznavanje prava škodi), to pa se zagotavlja s predhodno objavo pravil v uradnem glasilu države, npr. v Uradnem listu. Učinkovitost pravil zagotavljata država in lokalna skupnost s svojimi institucijami: sodišči, policijo, tožilstvom, upravnimi organi, izvršilnimi organi. Tako država posameznikom prepove reševanje sporov z nasiljem (zakon močnejšega) in jo pridrži sebi (državna represija), v zameno pa posameznikom ponudi reševanje sporov v pravnem postopku.

Pravna pravila v demokratičnih družbah oblikuje ljudstvo, in sicer preko predstavniškega telesa (parlament). Temeljna pravila so osnovana v ustavi, splošna v zakonih, podrobnosti pa v podzakonskih aktih. Posamezniku določajo, kaj je prepovedano, nadaljnja pravila pa v okviru tega oblikuje sam oz. v soglasju s sopogodbeniki (civilno pravo). Država nasprotno sme početi le tisto, kar ji je izrecno zapovedano (javno pravo). V demokratičnosti je temeljni element prava - omejevanje samovoljne vladarjeve oblasti.

Ustava republike Slovenije!

Zakonodaja!

Pravna pravila so hierarhično organizirana: nižje pravilo mora biti vsebinsko in postopkovno usklajeno z višjim. Se pravi, zakon mora biti v skladu z ustavo, pogodba pa z Obligacijskim zakonikom. Skladnost presoja Ustavno sodišče.

Ob boku tega so pravna pravila široko organizirana po panogah; tj. področjih življenja, ki jih urejajo.

 


 

 Okoljsko pravo obsega mnogo pravnih aktov in predpisov, ki urejajo ravnanje z okoljem in posegov v njega. Pri izvajanju le tega je pri nas še preveč nedoslednosti in neupoštevanja predpisov s tega področja!

Soodločanje, sodelovanje in pravno varstvo je za nevladne organizacije in civilno družbo nabolje implementirano v Aarhuški konvenciji, za katero pa država oz. njene istitucije  zelo počasi spoznajo, da jo morajo upoštevati.

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook