ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Novosti - dokumenti Dopis odboru za peticije DZ RS - 28.02.2011
Print

Vlada RS evidentno kršila ustavo, predpise in mednarodne pogodbe

Obvestilo Odboru za peticije Državnega zbora Republike Slovenije o evidentnem kršenju predpisov Vlade Republike Slovenije

in

Izjava za javnost Civilnih iniciativ Kozjak, Dragučova, Pesnica in Ekološkega društva Kozjak Dragučova v zvezi z objavo pogovora novinarja Igorja Selana z direktorjem DEM objavljenim v sobotni izdaji časopisa Večer

Pri sprejemanju DPN za ČHE Kozjak je Vlada Republike Slovenije evidentno ravnala v nasprotju z Ustavo RS, s predpisi in ratificiranimi konvencijami, pri tem pa se še sklicuje na mnenje uglednega profesorja ljubljanske Pravne fakultete o pravilnosti vodenja postopka.

ČHE Kozjak spada skladno z Aarhuško konvencijo med takšne objekte, za katere je potrebno že od samega začetka vključiti javnost. Kdo je ta javnost? Aarhuška konvencija, ki jo je RS ratificirala v parlamentu leta 2004, v 4. in 5. točki 2. člena, kjer posebej definira pomen uporabljenih izrazov, govori o dveh vrstah javnosti in sicer o "javnosti", za katero velja, da gre za "eno ali več fizičnih ali pravnih oseb ali v skladu z notranjo zakonodajo ali prakso posameznih držav njihova združenja, organizacije ali skupine" in o "vključeni javnosti", za katero velja, da je to javnost, ki jo okoljsko odločanje prizadene ali bi jo lahko prizadelo ali ki ima interes pri okoljskem odločanju; …". Zakaj bi bilo potrebno vključiti eno in drugo javnost od samega začetka dalje? Zato, ker gre za tak poseg v okolje, ki ga skladno s 1. točko 6. člena Aarhuške konvencije in 17. točko priloge istega člena, opredeljuje za tak poseg, kjer se je pogodbenica zavezala, da bo vključila javnost pri odločanju o posebnih dejavnosti in je dopustna izključitev le v primeru, kadar gre za obrambo države, če bi pogodbenica menila, da bi sodelovanje škodljivo vplivalo na obrambne namene. In kaj pravi 17. točka priloge 6. člena, ki predstavlja Seznam dejavnosti iz pododstavka a) prvega odstavka: "Gradnja nadzemne električne napeljave z napetostjo 220 kV ali več in dolžino več kot 15 km". Javnost in vključena javnost bi skladno z razumevanjem Aarhuške konvencije morala biti vključena že od samega začetka, t. j. od leta 2005, ko so bile prve konference in prvi sestanki z lokalnimi skupnostmi ali vsaj leta 2008, ko so začeli prebivalstvo seznanjati o nameravanem posegu v okolje. Zakaj? Zato, ker je načrtovana daljnovodna povezava od ČHE do RTP Maribor, 400 kV v dolžini 22 km. A se je zgodilo navodilo Mestne občine Maribor, z dne 29. maja 2008, št. 35005-4/2006 0901 ST, namenjeno KS Bresternica Gaj, v zvezi z Javno razgrnitvijo dopolnjenega državnega prostorskega načrta za ČHE na Dravi in daljnovodno povezavo do RTP Maribor, okoljskega poročila in njegove revizije – dodatno gradivo, kjer v četrtem odstavku seznanjajo KS Bresternica Gaj, da "bomo o javni razgrnitvi citiranega državnega prostorskega načrta pisno obvestili vse lastnike nepremičnin, kjer bo potrebna sprememba rabe objekta ali sprememba namenske rabe zemljišč; dodatno obveščanje lastnikov zemljišč, kjer so načrtovana stojna mesta daljnovodnih stebrov, po mnenju Ministrstva za okolje in prostor ni potrebno." (celoten dokument je priložen v prilogi tega dopisa)

Glede na navedeno je bila javnost in vključena javnost, ki bi po definiciji Aarhuške konvencije bila upravičena do sodelovanja pri odločanju, že vnaprej izključena.

Da gre za nedopustnost in kvalificirano izključevanje ter kršenja pravil Aarhuške konvencije, še posebej poudarja Uredba (ES) št. 1367/2006 z dne 6. septembra 2006 in se kot v celoti zavezujoča, neposredno uporablja v vseh državah članicah. Le-ta v opredelitvi pojmov ponovno ponavlja, da "javnost" pomeni eno ali več fizičnih ali pravnih oseb in njihova združenja, organizacije ali skupine. Kljub opozarjanju, da se vse dogaja v nasprotju z Konvencijo in Uredbo, evidentno so se kršili roki za pripombe in sugestije, ki so v slovenski zakonodaji določeni povsem drugače in če vemo, da je citirana Uredba obvezna za vse članice, se niso upoštevali roki, kakor jih predvideva v 4. točki 9. člena Uredba.

Navedeno evidentno kaže na kršitev 8. člena Ustave RS, ki zahteva spoštovanje v parlamentu sprejetih in ratificiranih mednarodnih pogodb, ki so kot take uvrščene med tiste ustavnopravne pravice, ki so pod posebnim varstvom.

Prav tako je bil kršen Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 18. junija 2004 in ga kot merodajnega za poseganje v prostor predpisuje v drugem odstavku 91. člena Zakon o urejanju prostora. Zakaj? Ker je to temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru in pri tem upošteva družbene, gospodarske in okoljske dejavnike prostorskega razvoja. Vodilno načelo tega dokumenta je načelo vzdržnega prostorskega razvoja, ki si prizadeva za smotrno rabo prostora ter varnost življenja in dobrin, poudarja prizadevanja za ohranitev prepoznavnosti prostora in krepitev identitete Slovenije ter njenih lokalnih oziroma regionalnih identitet. Ta odlok v točki 2.3. ureja razvoj energetske infrastrukture na področju Republike Slovenije in v 5. odstavku določa: "(5) Pri razvoju energetskih sistemov se upošteva načela varstva bivalnega in drugega okolja in izboljševanja kakovosti prostora. Razvoj energetskih sistemov mora temeljiti na varčni in smotrni rabi prostora ob ohranjanju in razvoju prostorskih potencialov za druge rabe prostora. Prostorski razvoj energetske infrastrukture se zagotavlja v skupnih infrastrukturnih koridorjih, pri čemer se teži k zmanjševanju njihovega števila."V točki 2.3.3.2, kjer govori o Prenosu in distribuciji električne energije Odlok v 1. in 4. odstavku določa: "(1) Pri prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju se poleg obnove in sanacije dogradi omrežje, zgradi in okrepi interkonekcijske povezave s sosednjimi državami, predvsem z Madžarsko in Italijo ter izvede prehod z 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo. Z uvajanjem novih tehnologij na področju prenosa in distribucije električne energije se maksimalno izkoristi obstoječe trase in infrastrukturne koridorje, nove pa načrtuje tam, kjer ni drugih možnih rešitev." in"(4) Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in druge infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne dediščine se daje prednost kabelski izvedbi. Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije je v tem pogledu popolnoma jasna. Prostorski razvoj energetske infrastrukture se zagotavlja v skupnih infrastrukturnih koridorjih, pri čemer se teži k zmanjševanju njihovega števila. Vlada RS je z načrtovanjem novega infrastrukturnega elektroenergetskega koridorja čez Kozjak kršila ta Odlok in počne prav nasprotno, kot ji to nalaga strategija. Poleg tega strategija prostorskega razvoja Slovenije nalaga načrtovalcem in investitorjem obnovo in sanacijo obstoječega elektroenergetskega omrežja ter njegovo nadgradnjo na 400 kV napetostni nivo. S sanacijo, obnovo ter nadgradnjo že obstoječih daljnovodnih povezav v obstoječih elektroenergetskih koridorjih je infrastrukturnih koridorjih na 400 kV napetostni nivo, bi bila nedvomno tudi zagotovljena zadostna povezanost načrtovane elektrarne z elektroenergetskim sistemom Republike Slovenije.

Citiran odlok je pravna osnova, ki zavezuje Vlado Republike Slovenije pri načrtovanju infrastrukturnih objektov in daje našim skupnim prizadevanjem povsem legitimen značaj in nam ne more nihče očitati, da kot nekaj lokalnih posameznikov zaradi lastnih interesov nasprotujemo takemu mega in super razvojnemu projektu. Če bi res bil tako razvojno naravnan, tako dober, potem se sprašujemo v Civilnih iniciativah in Ekološkem društvu Kozjak Dragučova, zakaj tako evidentne kršitve predpisov in zakaj je bila zato potrebna ocena pravilnosti vodenja postopkov uglednega profesorja ljubljanske Pravne fakultete?

S spoštovanjem,
Prof. dr. Borut Holcman - predsednik EDKD, CI Kozjak - Ivo Tratnik, CI Dragučova - Bojan Protner , CI Počehova -  Ivan Anderlič

 

Originalen dopis!

 

Priloge:

- dopis MOM-a, št.35005-4/2006 0901 ST z dne 29.maj 2008, KS Bresternica Gaj v zvezi z  obveščanjem o javni razgrnitvi DPN ČHE na Dravi in DV povezavo do RTP Maribor
- slika: obstoječi koridor Selnica

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook