ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Novosti - dokumenti Odgovor za dr. Miha Pavliha MOP - 10.11.2010
Odgovor za dr. Miha Pavliha MOP - 10.11.2010 Print

Republika Slovenija

Ministrstvo za okolje in prostor - MOP

Direktorat za prostor

 dr. Mitja Pavliha - generalni direktor

Datum: 10. december 2010

Zadeva: Državni prostorski načrt za ČHE na Dravi in daljnovodno povezavo do RTP Maribor

Zveza: Vaš dopis št. 35009-1/2005-TG, z dne: 28. 5. 2010

Spoštovani g. generalni direktor!

V pismu, ki ste ga imenovanega dne podpisali, spoštovani g. direktor, odgovarjate na moje nenehne očitke, da se pri pripravi DPN ne upošteva pravni red, da se krši ustava, človekove pravice in zakonodaja. V odgovor ste zapisali, da je vse v najlepšem redu. S tem v zvezi bi želel pojasniti na čem temeljijo moji očitki. Je sicer malo pozno, vendar to počnem kljub nenehnim očitkom, ki prihajajo, zato, čeprav malo pozno, to pisanje z namenom, da z argumenti podprto povem, kaj sem v vseh očitkih zasledoval.

Ko sem govoril, da se ne upoštevajo določbe Ustave Republike Slovenije, sem imel v mislih člene, ki govorijo o lastnini, o spoštovanju le-te, o človekovi pravici, da živi v zdravem okolju, o odgovornosti gospodarskih subjektov do okolja in o dolžnosti države, da aktivno zaščiti človekove pravice in da od uradnikov zahteva, da upoštevajo sprejete mednarodne pogodbe.

S tem v zvezi navajam naslednje člene Ustave: aktivna zaščita oziroma vloga države pri zaščiti človekovih pravic je zapisana v 5. členu Ustave in bi morala biti v okoljskih zadevah še na višjem nivoju (prim. Komentar Ustave RS (2002), 5. člen str. 112-117, B.M. Zupančič), vendar opažam, da prav Vaše ministrstvo oziroma prav Vaš direktorat krši ta člen s tem, ko ne upošteva zakonodaje s tega področja.

V Vašem dopisu trdite, da je Aarhuška konvencija vključena v ZVO-1, moram reči, da vsemu pravnemu znanju navkljub in sposobnosti branja nisem niti enkrat zasledil eksplicitne navedbe, niti tega, da bi upoštevali neposredno izvršljivo Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in sveta z dne 6. septembra 2006, ki govori o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, na kar sem tudi opozarjal na vseh predstavitvah, še posebej sem govoril o ročnostih, ki niso bile upoštevane.

Prav tako ni bil upoštevan ZPNačrt, ki v drugem odstavku 91. člena navaja Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, ki je bil v parlamentu sprejet leta 2004 (OdSPRS, Ur.l. RS, št. 76/2004) in velja še vedno, kakor je navedeno v naslednjem, 92. členu. Kot pripravljavci DPN za ČHE so Vaši uradniki bili dolžni upoštevati tudi ta določila omenjenega Zakona in Odloka, a so kljub določilom, ki bi jih morali poznati, nadaljevali in niso pridobili projekta, s katerim bi utemeljili umestnost odpiranja novega koridorja. To dokazujem z Odločbo Informacijske pooblaščenke iz katere je mogoče razbrati, da je bila pri Vas na ogledu in camera, ter ugotavlja, da manjka določena dokumentacija, ki jo prav tako predpisuje omenjeni ZPNačrt v 5. in 19. členu. OdSPRS definira v točki 2.3. 5. odstavek OdSPRS, Ur.l. RS, št. 76/2004, da se "Pri razvoju energetskih sistemov (se) upošteva načela varstva bivalnega in drugega okolja in izboljševanja kakovosti prostora. Razvoj energetskih sistemov mora temeljiti na varčni in smotrni rabi prostora ob ohranjanju in razvoju prostorskih potencialov za druge rabe prostora. Prostorski razvoj energetske infrastrukture se zagotavlja v skupnih infrastrukturnih koridorjih, pri čemer se teži k zmanjševanju njihovega števila" in v točki 2.3.3.2 v 1. in 4. odstavku, ko gre za prenos in distribucij električne energije, kjer eksplicite naroča, da (1) Pri prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju se poleg obnove in sanacije dogradi omrežje, zgradi in okrepi interkonekcijske povezave s sosednjimi državami, predvsem z Madžarsko in Italijo ter izvede prehod z 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo. Z uvajanjem novih tehnologij na področju prenosa in distribucije električne energije se maksimalno izkoristi obstoječe trase in infrastrukturne koridorje, nove pa načrtuje tam, kjer ni drugih možnih rešitev. (4) Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in druge infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne dediščine se daje prednost kabelski izvedbi." Ne morem soglašati z dejstvom, da nov koridor zmanjšuje ali kakorkoli drugače kaže na smotrno in kakovostno izboljšanje prostora. Sami smo si vedno znova prizadevali za nove tehnologije, vendar nam tudi ministrica mag. Radičeva ponovno zagotavlja "po pogovoru s strokovnjaki", da je vse v najlepšem redu. Znotraj Ekološkega društva Kozjak Dragučova smo med tem pridobili mnenja vodilnih mednarodnih strokovnjakov s področja prenosa in distribucije, ki so v zvezi s tem drugačnega mnenja.
Skladno z navedenim ne upoštevate 8. člena Ustave, ki v drugem odstavku nalaga neposredno upoštevanje mednarodnih pogodb, ki so bile ratificirane v parlamentu in so neposredno izvršljive.

Aarhuška konvencija je bila ratificirana z Zakonom, torej? Sicer priznavate, da določenega dela Aarhuške konvencije niste upoštevali, vendar se vam to ne zdi tako problematično.

Ne upoštevate načel ZUP-a, ki v 7. členu zahteva varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi – kar je mogoče razumeti kot medsebojno povezanost poglavitnih ciljev upravnega postopka, ki naj omogoči stranki uveljavitev njene koristi oziroma pravne koristi, po drugi strani pa optimalno zavaruje javni interes. Na samim predstavitvah se je pokazalo, da pod naslovom javni interes in optimalno zavarovanje javnega interesa uradniki Vašega ministrstva dobro poznajo investitorja in to opravičujejo z javnim interesom, zelo malo pa stranko v katere pravice in pravne koristi posegajo.

Prav tako gre na Vas očitek, da ne upoštevate pravice do zasebne lastnine, ki je zagotovljena v 33. členu ustave, pravice do ekološke funkcije lastnine zagotovljene v 67. členu ustave, ki predvideva uravnoteženje individualnega in skupnostnega elementa lastnine (zdravje ljudi bi moralo biti prav tako v javnem interesu kakor energetska infrastruktura – čemu bi koristila razvita infrastruktura ob "okoljskih beguncih"); pravice do življenja v zdravem okolju zagotovljene v 72. členu, pravice do povračila škode zagotovljene v 26. in enakosti varstva pravic, zagotovljene v 22. členu ustave.

Spoštovani g. generalni direktor, glede na povedano predlagamo, da se sestanemo ob Vaši prisotnosti in ugotovimo, kdo skladno s povedanim ne upošteva ali kakor koli drugače zavaja. Ta trditev izhaja iz javnih nastopov ministrice mag. Radičeve, ki daje izjave o nekih posameznikih, ki da nasprotujejo, generalni direktor mag. Kopač govori o nekih okoljskih fundamentalistih, vendar ti, ki Vam to pišejo, ne počnejo drugega, kakor ves čas opozarjajo, da v okoljskih zadevah ne gre skladno s pravili, in da je potrebno v okoljskih zadevah pač zadeve graditi na deljeni demokraciji. Tu pa je gotovo nekdo padel na izpitu.

S spoštovanjem!

Prof. dr. Borut Holcman,

predsednik EDKD.

Originalen dokument!

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook