ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Novosti - dokumenti Tožba na upravno sodišče RS - 23.11.2010
Print

Upravno sodišče RS

Fajfarjeva 33

1000 Ljubljana

Datum: 23. november 2010

Zadeva: Tožba v zvezi s pripravo DPN črpalna hidroelektrarna na Dravi in daljnovodna povezava do RTP Maribor

Imenovano Ekološko Društvo Kozjak Dragučova (v nadaljevanju: EDKD) preko predsednika društva, prof. dr. Boruta Holcmana (v nadaljevanju: predsednik), vlaga pri omenjenem sodišču tožbo proti Ministrstvu za okolje in prostor v zadevi Priprave Državnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: DPN) za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo do RTP Maribor (v nadaljevanju: ČHE).

Navedeno društvo preko predsednika sproža upravni spor in prosi pristojno sodišče, da skladno z 91. členom ZPNačrt in točko 2.3., odstavek 5 in točke 2.3.3.2, odstavek 1 in 4 Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS, Ur.l. RS, št. 76/2004) in odpravi nastalo nedoslednost ter utemelji umestnost odpiranja novega koridorja pri pripravi DPN za ČHE.

Obrazložitev:

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravljavec DPN za ČHE in pri pripravi DPN ni upoštevalo določil omenjenega Zakona niti Odloka oziroma ni pridobilo projekta, s katerim bi utemeljilo umestnost odpiranja novega koridorja, kakor je to definirano v 2.3. točki 5. odstavka OdSPRS, Ur.l. RS, št. 76/2004 ("Pri razvoju energetskih sistemov se upošteva načela varstva bivalnega in drugega okolja in izboljševanja kakovosti prostora. Razvoj energetskih sistemov mora temeljiti na varčni in smotrni rabi prostora ob ohranjanju in razvoju prostorskih potencialov za druge rabe prostora. Prostorski razvoj energetske infrastrukture se zagotavlja v skupnih infrastrukturnih koridorjih, pri čemer se teži k zmanjševanju njihovega števila.") in točke 2.3.3.2 v 1. in 4. odstavku, ki govori o prenosu in distribuciji električne energije. (1) Pri prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju se poleg obnove in sanacije dogradi omrežje, zgradi in okrepi interkonekcijske povezave s sosednjimi državami, predvsem z Madžarsko in Italijo ter izvede prehod z 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo. Z uvajanjem novih tehnologij na področju prenosa in distribucije električne energije se maksimalno izkoristi obstoječe trase in infrastrukturne koridorje, nove pa načrtuje tam, kjer ni drugih možnih rešitev. (4) Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in druge infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne dediščine se daje prednost kabelski izvedbi.")

Pripravljavec DPN za ČHE se v svoji dokumentaciji sicer sklicuje na študijo, ki jo je pripravil prof. dr. Đonlagič, vendar je na posredovanje Informacijske pooblaščenke prosilcem in sprožiteljem te tožbe niso izročili z utemeljitvijo, da s to dokumentacijo ne razpolaga.

V dokumentaciji pripravljavca DPN za ČHE, glej študija instituta Milan Vidmar (str. 137, poglavje 4.1.12. Zaščita), da je: "Najboljša varianta s stališča zaščite pa je nedvomno direktna vključitev ČHE Kozjak v RTP Maribor." To pomeni, da ni potrebe po odpiranju novega koridorja, saj bi bilo potrebno skladno z OdSPRS, Ur.l. RS, št. 76/2004 110 kV združiti in bi posledično nastal prostor za 400 kV daljnovod po že obstoječi trasi.

Tožeča stranka, EDKD po svojem predsedniku prosi sodišče, da naloži, skladno s 7. členom Zakona o upravnem postopku, skladno s 5. členom Zakona o prostorskem načrtovanju , ki govori o načelu javnosti, skladno z 19. členom istega zakona, ki natančno določa sestavine prostorskega akta in njegovo dostopnost in skladno z OdSPRS, Ur.l. RS, št. 76/2004, pripravljavcem DPN za ČHE, da pridobijo in izročijo dokumentacijo, ki je potrebna za utemeljevanje odpiranja novega energetskega koridorja na območju Kozjaka – Študija prof. Đonlagiča o neprimernosti umeščanja 2 x 400 kV daljnovoda na južno traso.

S spoštovanjem!

Prof. dr. Borut Holcman

Predsednik EDKD

Originalen dokument poslan na Upravno sodišče!

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook