ja_mageia

Pasica
Domov ČHE Kozjak Novosti - dokumenti Odprto pismo predsedniku republike, dr. Danilu Türku!
Print

Odprto pismo predsedniku republike, dr. Danilu Türku!

Okoljski fundamentalizem

Spoštovani g. predsednik!

Podpisana, Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije in prof. dr. Borut Holcman, predsednik Ekološkega društva Kozjak- Dragučova, se obračava na Vas, spoštovani g. predsednik, zaradi neumestnih izjav direktorja direktorata za energijo, mag. Janeza Kopača ob konferenci Energetika 2010 v Mariboru. Omenjeni direktor, nekdanji okoljski minister, presojanje vplivov na okolje in naravo ter zagovornike le-teh imenuje "fundamentaliste" in dogajanje okoli tega "fundamentalizem", ki bi mu naj naredil konec "miselni preskok pri prostorskem načrtovanju"  in na novo sprejeti Zakon o umeščanju objektov državnega pomena v prostor, ki bo glavno oviro, nemožnost razlastitve nasprotnikov umeščanja objektov državnega pomena, odstranil.

Omenjeni gospod je kot okoljski minister leta 2002 ob predstavitvi Aarhuške konvencije izjavil: "Čas in pa izkušnje med uveljavljanjem konvencije bodo dokazale njeno dolgoročno vizijo. … Vem, da bo za udejanjanje duha Aarhuške konvencije potrebnih veliko naporov za izboljšanje ozaveščenosti različnih ciljnih skupin. … Upam, da se bo Slovenija kmalu pridružila aarhuškemu klubu." Sedaj zgleda, kakor da kliče k miselnemu preskoku – zagotovo ne v smeri "okoljskega fundamentalizma".

Slovar slovenskega knjižnega jezika fundamentalizem definira kot nazor, ki zahteva, da se kdo dosledno drži načel svoje ideologije. Kolikor smo gibanja v Republiki Sloveniji, ki nam ni vseeno za okolje, fundamentalisti tega kova, se spodaj podpisana strinjava. Ne zahtevamo ničesar drugega, kakor samo to, da se v zvezi z okoljskimi vprašanji spoštujejo sprejete in zagotovljene zaveze države zapisane v Ustavi, Zakonih in ratificiranih mednarodnih pogodbah. Kolikor, pa ima ta izjava omenjenega gospoda, negativen pomen, ga v imenu vseh, ki jim v Republiki Sloveniji in Evropi okolje kaj pomeni, najostreje zavračava.

Omenjeni gospod navaja Zakon, ki ste ga spoštovani g. predsednik pred kratkim razglasili in je 27. oktobra tega leta stopil v veljavo. Z nomotehničnega stališča ta zakon predstavlja instrumentalno usmerjeno odločevalsko proceduro države s stališča formalno legalne državne avtoritete, ki jo izvajajo uradniki države. Takšna oblika zakonodaje je samo alibi za nesposobne uradnike in posledica, ki je bila že do sedaj in bo vedno bolj razlog za odpor posameznikov in skupin (posledice so številne civilne iniciative), ki se nočejo podrediti nedemokratični in pokroviteljski proceduri države ter še več zaostankov na sodiščih na eni strani in na drugi neodgovorno ravnanje investitorjev.

Citirani Zakon je, čeprav si uradniki obetajo "razrešitev blokad", protiustaven, ker negira:

  • v 5. členu Ustave Republike Slovenije "pozitivne obveznosti" države, h katerim šteje ohranjanje naravne in kulturne dediščine in bi moral eo instante prenehati veljati, saj posega v z ustavo zagotovljene človekove pravice do zdravega okolja;
  • pravico do zasebne lastnine, zagotovljeno v 33. členu ustave,
  • pravico do ekološke funkcije lastnine zagotovljene v 67. členu ustave, ki predvideva uravnoteženje individualnega in skupnostnega elementa lastnine (zdravje ljudi bi moralo biti prav tako v javnem interesu kakor energetska infrastruktura – čemu bi koristila razvita infrastruktura ob "okoljskih beguncih");
  • pravico do življenja v zdravem okolju zagotovljeno v 72. členu;
  • pravico do povračila škode zagotovljene v 26. in
  • enakost varstva pravic, zagotovljeno v 22. členu ustave,
  • da naštejeva samo nekaj kričečih izjem.

Zakon je protiustaven z vidika upoštevanja splošnoveljavnih načel mednarodnega prava, ki ga zagotavlja 8. člen Ustave Republike Slovenije. Slovenski Parlament je z Zakonom ratificiral Aarhuško konvencijo in skladno z njo Uredbo (ES) št. 1367, s katero soglaša participativno demokracija v okoljskih zadevah, a je v omenjenem Zakonu povsem ignorirana.

Iz navedkov, ki so selektivno izbrani, je mogoče razbrati v čem razumemo očitani nam fundamentalizem, v doslednem spoštovanju pravil, h katerim se je zavezala država. Zdi se, da demokracija v okoljski vprašanjih ni popularna pri tistih, ki vladajo, saj vključuje delitev oblasti v praksi in s tem participacijo, ki se navadno ustavi že pri informiranju. Kot pravnik veste, da so prav informacije tiste, ki kažejo na transparentnost. Participativnost vključuje soodločanje, pri čemer je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti, izkazano v javnem interesu, ki je tako na strani investitorja, ki posega v prostor, kakor tudi na strani prebivalcev okolja, v katero se določena infrastruktura umešča. Pravno varstvo obsega vsa tista ravnanja, ki ščitijo šibkejši člen in ta je nedvomno tisti, v katerega prostor se posega. In tukaj lahko iz primerov povemo, da uradniki navadno poznajo vse do "čistilke" investitorja, šibkejši člen v katerega prostor se posega, pa je neznanka in če zahteva svojo pravico skladno s pravili h katerim se je država zavezala, postane "fundamentalist".

In civilne iniciative. Dve vrsti je mogoče ločiti, so tiste, ki poskušajo oblast opozoriti na nepravilnosti in tvegajo, da bodo razglašene za "fundamentaliste", tiste, ki nasprotujejo razvoju družbe in gospodarstva, si želijo samo z ustavo zagotovljenih pravic in so tiste, ki vidijo v določenem trenutku lastni interes, so običajno lobistične, navadno jih ustanavljajo investitorji, z namenom vnašanja negotovosti. Razpoznavno znamenje med enimi in drugimi je v ciljih, prave so tiste, ki državo opozarjajo na zaveze, ki jih je dala, a jih v praksi ignorira.

In če zaključiva. Ljudem, ki si prizadevajo za zdravo okolje, ekologijo in sorazmernost, človek, ki je kot okoljski minister leta 2000 izrekal vso podporo, govoril o naporih, sedaj zmore samo miselni preskok v očitanju fundamentalizma. Nesprejemljivo in z zelo slabo mero dobrega okusa. Vprašujeva samo, v čigavo korist, v čigavi službi? Kot državni uradnik njegovega kova, bi moralo biti jasno? Ali je? Kot pravniku, g. predsednik, Vam je jasno, kako bi moralo biti, vsaj tako upava.

S spoštovanjem!

Karel Lipič

Prof. dr. Borut Holcman.

Originalen dokument!

 
Pasica

Anketa

Ste seznanjeni / se strinjate z našo peticijo?
 

EDKD - Facebook